Några begrepp

FN:s Agenda 2030 är en universell agenda för social, ekonomisk och miljömässig hållbar utveckling.
Den innehåller sjutton globala mål vilka ska uppnås till år 2030. (eng. The Sustainable Development Goals, SDGs)

Agrivoltaiska (eng. agrivoltaics) system kombinerar grödor med fotovoltaiska paneler för att producera både mat och energi.

Begreppet agroekologi (eng. agroecology) används då man vill utnyttja naturliga processer och minimera syntetiska och giftiga externa insatser i skogs- och jordbruksmetoder.
Skogsjordbruk (eng. agroforestry) är ett agroekologiskt odlingssystem, där träd odlas tillsammans med andra grödor.

Allemansrätten är en begränsande rätt att använda annans mark, åtminstone till fots, och under en kortare tid uppehålla sig där.

Artificiell intelligens beskriver RISE som vetenskapen om intelligenta maskiner och tekniken att skapa dem.
AI behöver en stor mängd data för att tränas upp och kunna dra rätt slutsatser.
Typer av data som samlas in i det digitaliserade jordbruket är markens innehåll av näringsämnen och fukt, väder, växtstatus samt driftsdata från maskiner.
Djupa neuronnät (eng. deep neural network, DNN) är modeller som bland annat används vid analys av bilder, till exempel för kontroll av grödors välmående och tillväxt.

Beträdor är tillfälliga grönstråk med gräs invid åkermark.

Biomimik (eng. biomimicry) är teknik som efterliknar förebilder i naturen.

Geografiska informationssystem, GIS används för inhämtning, analys och visualiseringar av information som är kopplad till en plats.
Tekniken kan användas för att se var det kan vara lämpligt att skapa en vandringsled.

För grön infrastruktur behövs en variation av olika naturtyper, naturmiljöer av tillräcklig storlek och kvalitet och kontaktytor mellan olika naturområden.

Genom markkarteringen kan man få detaljkännedom om åkrar vilket möjliggör precisionsodling.
Styrfiler kan skapas utifrån analysvärden och satellitbilder.

Bland målen med permakultur (permanent agrikultur) finns självförsörjande med bra mat samt ekonomiskt och effektivt utnyttjande av resurser.
Vid planeringen riktar man in sig på den samverkan som uppstår mellan olika delar för att skapa ett långsiktigt hållbart system.
Skogsjordbruk är ett permakultursystem där träd och buskar är perenna växter.

Sveriges miljömål består av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål samt etappmål.
Jordbruksverket ansvarar för miljömålet ”Ett rikt odlingslandskap”:
Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks.

Ett rikt odlingslandskap


fler träd