Några funderingar

Vår hälsa
Vi vet att fysisk aktivitet är bra för hälsan.
Naturvårdsverket samordnar arbetet med friluftslivs-politiken och Folkhälsomyndigheten handhar det nionde målet;
"att skapa goda förutsättningar för människor att vara regelbundet fysiskt aktiva i natur- och kulturlandskap."

För de som bor mitt i odlingslandskapet, vore det lättare ­ - ­ och säkrare ­ - ­ att få denna motion i närmiljön om det funnes fler stigar att gå på.
Markägare skulle kunna samarbeta och visa var man är välkommen att strosa förbi; kanske i gränsområdet mellan träd och en mindre gröda.
Hemfriden och markägarens ekonomiska intressen får naturligtvis inte kränkas.

Träd, buskar och blommor i glesa skogsbryn ger nektar och pollen till fjärilar, bin och andra pollinatörer.
En promenad i ”sömmen”, där träd och buskar möter öppen mark, är en vacker upplevelse.

Ett rikt odlingslandskap
Enligt Sveriges miljökvalitetsmål ”Ett rikt odlingslandskap” ska landskapet vara öppet och variationsrikt.
Där ska finnas gott om naturbetesmarker, slåtterängar, småbiotoper och vattenmiljöer.
Vilda växt- och djurarter ska erbjudas livsmiljöer och spridningsvägar.
Naturtyper och arter ska ha tillräcklig genetisk variation inom och mellan populationer.
Odlingslandskapets värden för friluftslivet ska vara tillgängliga för människor.

Jordbruksmetoderna förändras.
Med små autonoma robotar kan precisionen på insatser i odlingslandskapet öka.
Därmed ökar också förutsättningarna för små kuperade fält och samodling av olika grödor, såsom träd.
Hälsostigar kantade med träd och buskar kan fungera som spridningskorridorer i den gröna infrastrukturen.

Även energi kommer att skördas
Genom att kombinera grödor med solpaneler kan både mat och energi produceras i odlingslandskapet.
Panelerna kan till exempel sitta några meter över mark så att växter kan odlas under dem.
Rimligen borde sådana anläggningar vara mindre iögonfallande om buskar och träd finns på lagom avstånd.

Vid design av solpaneler och deras placering kan man som så ofta snegla på hur naturen fungerar; hur trädkronorna påverkar klimatet under.
För att skörda mer energi justeras ibland panelernas vinkel mot solen under dagen, samtidigt ökar skuggningen.
Om panelerna sitter glest, är delvis genomskinliga och absorberar specifika våglängder, kommer klimatet under att mer likna det under ett lövträds bladverk.


fler träd